Strona główna / Regulamin

Zajęcia artystyczne w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim są odpłatne.
Rodzice dziecka maja obowiązek zapoznać się z regulaminem i podpisać akceptację w dzienniku zajęć u instruktora.

Regulamin udziału w zajęciach artystycznych w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim

M-GOK w Kaliszu Pomorskim prowadzi zajęcia artystyczne w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Z zasady zajęcia artystyczne w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W weekendy okazjonalnie odbywają się zajęcia typu warsztaty, plenery, występy grup itp. o czym instruktor informuje grupę. (Jeśli zajęcia warsztatowe mają formę otwartą Ośrodek Kultury ogłasza nabór poprzez umieszczenie informacji na plakatach lub na stronie internetowej www.kultura-kaliszpom.com).
W niektórych zajęciach artystycznych mogą również wziąć udział dorośli.
W okresie ferii, wakacji i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy inne projekty artystyczne, które są dostępne również dla stałych uczestników zajęć artystycznych.
Opłata za cały rok edukacyjny jest stała dla poszczególnych rodzajów zajęć i została podzielona na:
- 2 opłaty semestralne w wysokości 20 zł - w przypadku zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, wokalnych, ceramicznych, nauki gry na bębnach, zespołów muzycznych i wokalnych, teatru ognia
- 8 opłat miesięcznych (od m-ca października do maja) w wysokości 10 zł w przypadku zajęć witrażu artystycznego
- 8 opłat miesięcznych (od m-ca października do maja) w wysokości 35 zł za indywidualną naukę gry na instrumencie

I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:
1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć stałych uczestników zajęć z tym zastrzeżeniem, że deklaracja uczestnictwa musi być zgłoszona
u instruktora najpóźniej we wrześniu danego roku artystycznego.
2. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (w danym roku artystycznym)
do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup (o czym decyduje instruktor prowadzący). O przyjęciu uczestnika w czasie
roku szkolnego decyduje instruktor (jeśli są miejsca i nie koliduje to z podjętymi w ramach danych zajęć artystycznych działaniami).
W przypadku przyjęcia uczestnika w czasie roku szkolnego obowiązuje ta sama wysokość opłaty semestralnej i miesięcznej.
3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać umieszczone na liście rezerwowej prowadzonej przez instruktora.
Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego. O kolejności przyjęć
decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
4. Zapisy na zajęcia dokonywane są u instruktorów poszczególnych grup.

II . Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dziecka w zajęciach
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest terminowe uregulowanie opłaty za zajęcia.
2. Wpłaty za zajęcia przyjmowane są przez instruktorów poszczególnych grup. (odbiór dowodu wpłaty za zajęcia w biurze M-GOK )
3. OPŁATY
a) miesięczne wpłaty przyjmowane są do 20 dnia każdego miesiąca (od października do maja)
b) semestralna (I semestr - do 20 października; II semestr – do 20 lutego)
UWAGA!!! W przypadku gdy uczestnik bierze udział w więcej niż jednej grupie artystycznej wnosi tylko jedną najwyższą opłatę.

4. OPŁATY ZA ZAJĘCIA PRZYJMOWANE SĄ Z GÓRY W FORMIE RYCZAŁTU, W ZWIĄZKU Z TYM WYKLUCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA Z PRZYCZYN NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKÓW (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).
5. Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego.
6. Instruktorzy mają prawo do:
a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc.
b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia lub nieregularnego uczęszczania.

III. Zasady pracy grupy zajęciowej:

1. Grupa zajęciowa działająca w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim pracuje według ustalonego harmonogramu.
2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego np. z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zajęcia zostają odwołane o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
3. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć.
4. Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. tzw. sił wyższych związanych ze zjawiskami pogodowymi ) lub przeniesienia zajęć na inny termin z powodu organizowanej w M-GOK w Kaliszu Pomorskim imprezy okolicznościowej (np. typu spektakl, koncert). Tego rodzaju sytuacje są rekompensowane nieodpłatnymi zajęciami we wrześniu i w czerwcu lub zorganizowaniem zajęć w innym terminie.
5. W razie potrzeby (np. przed występem, udziałem w konkursie) instruktor organizuje dodatkowe zajęcia (próby) o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani.

IV. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego dziecka (w przypadku osoby nieletniej) / mojego (w przypadku osoby pełnoletniej)
w materiałach promocyjnych M-GOK w Kaliszu Pomorskim na następujących polach eksploatacji:
• Programy, foldery, plakaty i inne reklamówki,
• Artykuły prasowe, wywiady, felietony i inne opracowania o M-GOK
w Kaliszu Pomorskim (np. książki, CD audio, DVD itp.)
• Internet: www.kultura-kaliszpom.com oraz inne strony z treściami, dotyczącymi edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego;
• Inne media: TV, radio … itp.,

 

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu
do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez M-GOK w Kaliszu Pomorskim
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych M-GOK
w Kaliszu Pomorskim (m.in. przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, przesyłanie newslettera M-GOK w Kaliszu Pomorskim -informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zajęć złożony u instruktora podczas zapisywania do określonej grupy artystycznej oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptację.


Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim ul. Dworcowa 6 78-540 Kalisz Pomorski tel./fax (0-94) 361 63 22, e-mail: mgokkp@wp.pl
Dyrektor Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury: mgr Tomasz Bukowski tel./fax (0-94) 361 63 22, e-mail: mgokkp@wp.pl
© 2005-2017 MGOK
1045643